OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky internetového obchodu „Tonky.cz“

I. Úvodní Ustanovení, výklad pojmů

Předmět obchodních podmínek: Tyto Obchodní podmínky upravují obecný obsah a podmínky smluv uzavíraných na dálku prostřednictvím internetového obchodu Tonky.cz (dále jen „Internetový obchod“). Internetový obchod Tonky.cz funguje jako on-line obchod umístěný na internetových stránkách http://tonky.cz Smluvní strany uzavíraných smluv jsou dále označovány jako prodávající a kupující.

Strana prodávající: Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu je Petr Procházka IČ: 88603636, se sídlem: Nad okrouhlíkem 17, 18200 Praha Česká republika zapsaný u Úřad městské části Praha 8 - 310008 (dále jen „prodávající“), Kontaktní adresa elektronické pošty Prodávajícího je: honky@tonky.cz Bankovní spojení Prodávajícího: 1065087033 / 3030, (AirBank)

Kupující - spotřebitel: Kupující v postavení spotřebitele je fyzickou osobou, která při uzavírání kupní smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo výkonu samostatného povolení. Takový kupující nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami (dále jen „Kupující – spotřebitel“ nebo „Kupující“.) Právní předpisy: Právní vztahy mezi prodávajícím a Kupujícím-spotřebitelem výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami (dále jen „VOP“ nebo „Obchodní podmínky“) se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Kupující-podnikatel: Kupující v postavení podnikatele je fyzickou nebo právnickou osobou osoba, která při uzavírání kupní smlouvy jedná v rámci podnikatelské činnosti nebo výkonu samostatného povolení (dále jen „Kupující – podnikatel“.) Smlouva se považuje za uzavřenou s podnikatelem v případě, kdy jednající osoba požaduje vystavení faktury na účet podnikatele nebo, kdy vyplní údaje podnikatele. Kupní smlouva: Kupní smlouvou se pro účely těchto Obchodních podmínek rozumí kupní smlouva uzavřená na dálku při použití prostředků komunikace mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím Internetového obchodu. Význam obchodních podmínek: Tyto Obchodní podmínky byly uveřejněny na internetových stránkách http://tonky.cz a stávají se nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím. Uzavření kupní smlouvy způsobem odpovídajícím těmto podmínkám, platí tyto Obchodní podmínky za odsouhlasenou součást smlouvy. Podle těchto Obchodních podmínek se řídí vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je Kupujícím - podnikatelem. Na tyto obchodní případy se vztahuje obecná zákonná úprava pro kupní smlouvu.II. Postup uzavření kupní smlouvy, nabídka a objednávka

II. Postup uzavření kupní smlouvy, nabídka a objednávka

 1. Nabídka zboží: Nabídkou zboží se rozumí katalog zboží uvedený na internetových stránkách serveru tonky.cz. Nabídka zboží se nepovažuje za návrh dodat zboží ve smyslu ust. § 1732 odst. 2 občanského zákoníku, nabídka zboží je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
 2. Objednávka: Objednávku může Kupující vytvořit pomocí formuláře na internetových stránkách Internetového obchodu podle pokynů Prodávajícího tam uvedených. Nutnými podmínkami pro přijetí objednávky jsou:
 • označení Kupujícího a jeho kontaktních údajů,
 • označení vybraného zboží (včetně požadovaného množství a variant) podle nabídky zboží,
 • potvrzení souhlasu Kupujícího se zněním těchto Obchodních podmínek,
 • označení zvoleného způsobu dopravy
 • označení zvoleného způsobu platby.
 1. Tyto údaje v objednávce je Kupující povinen vhodným způsobem potvrdit.
 2. Návrh kupní smlouvy: Odesláním potvrzené objednávky ve shodně s předchozím odstavcem Kupující podává návrh na uzavření kupní smlouvy s Prodávajícím (dále „návrh kupní smlouvy“). Odesláním návrhu smlouvy Kupující potvrzuje svůj souhlas s Obchodními podmínkami ve znění uveřejněném na internetových stránkách http://tonky.cz
 3. Uzavření kupní smlouvy: Smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím je uzavřena doručením přijetí Objednávky (tzv. akceptací), které Prodávající zašle Kupujícímu na adresu elektronické pošty uvedenou v Objednávce. Prodávající se zavazuje přijmout návrh kupní smlouvy Kupujícího, pokud takový návrh není v rozporu s Obchodními podmínkami. Prodávající potvrdí přijetí návrhu e-mailem na e-mailovou adresu Kupujícího.
 4. Vlastní náklady spojené použitím komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telekomunikační služby) si hradí Kupující sám.

III. Způsob dodání zboží, způsob platby

 1. Volba dodání zboží: Není-li v Kupní smlouvě sjednáno jinak, způsob dodání zboží určuje Prodávající. V případě, že je způsob dodání dohodnut podle požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko s takovým způsobem dopravy spojené, včetně případných dodatečných nákladů na zvolený způsob dopravy.
 2. Informace o odeslání: Prodávající se zavazuje informovat Kupujícího o odeslání zboží, a to e-mailem na adresu zadanou Kupujícím při vytvoření objednávky. Zboží bude odesláno na adresu uvedenou Kupujícím při vytvoření objednávky.
 3. Úhrada nákladů dodání: Kupující je povinen současně s cenou zboží uhradit náklady na poslání zboží podle aktuálního ceníku. V případě zasílání zboží do zahraničí je Prodávající oprávněn připočíst ke standardní ceně dopravy dle aktuálního ceníku dodatečné náklady za dopravu do zahraničí. Prodávající si vyhrazuje možnost účtovat Kupujícímu veškeré náklady spojené s dodání zboží Kupujícímu, a to i dodatečně.
 4. Způsob platby: Prodávající nabízí na výběr ze 4 způsobů platby: dobírkou při převzetí, bankovním převodem, platební kartou po internetu, službou GoPay. Kupující označí zvolený způsob platby v objednávce.
 • Platbou dobírkou se rozumí úhrada částky při převzetí zboží od doručovatele nebo při osobním odběru na výdejním místě. Tato možnost je dostupná pouze při volbě dopravy: „poslání objednaného zboží prostřednictvím přepravce“ a “osobní odběr“. Prodávající si vyhrazuje právo připočíst náklady na vyřízení dobírky k ceně zboží podle aktuálního ceníku.
 • Při platbě bankovním převodem, uhradí cenu objednávky před jejím vyřízením na bankovní účet Prodávajícího. Pro co nejrychlejší vyřízení objednávky doporučuje Prodávající uhradit platbu pod variabilním symbolem, kterým je číslo objednávky a který Kupující získá při dokončení objednávky nebo podle instrukcí k provedení platby zaslaných Kupujícímu na adresu elektronické pošty uvedenou v Objednávce. V případě platby za zboží formou bankovního převodu se považuje kupní cena za uhrazenou dnem, kdy došlo k připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 • Při platbě platební kartou po internetu bude Kupující po dokončení objednávky přesměrován na platební server třetí strany, kde vyplní potřebné platební údaje. Po ověření jejich platnosti bude objednávka potvrzena a částka ve výši kupní ceny odečtena z účtu Kupujícího.
 • Při platbě přes službu GoPay bude Kupující po dokončení objednávky přesměrován na server třetí strany, kde bude vyzván k úhradě objednávky pomocí své platební karty. Po ověření bude objednávka potvrzena a částka kupní ceny odečtena z účtu Kupujícího.
 • Veškeré změny a změny cen na internetovém obchodě jsou vyhrazeny. Nabídka (včetně akčního zboží, výprodeje a slevových akcí) platí do vyprodání zásob, přičemž počet akčních kusů je v nabídce vždy uveden, případně po určenou dobu. Cena je platná v době objednání.
 • Ceny nabízeného zboží a služeb (např. doprava) jsou uvedeny včetně DPH. Pokud není u ceny výslovně uvedeno, že cena je uvedena bez DPH.

IV. Práva a povinnosti vyplývající z uzavření kupní smlouvy

 1. Prodávající je povinen dodat kupujícímu objednané zboží za sjednanou cenu a kupující je povinen zboží převzít a kupní cenu uhradit včetně nákladů na jeho dodání. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží za podmínky zaplacením celé kupní ceny zboží.
 2. V případě porušení podmínek kupní smlouvy a Obchodních podmínek Kupujícím si prodávající vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy. Dále pak je povinností Kupujícího v takovém případě uhradit Prodávajícímu veškeré náklady spojené s jeho objednávkou, zejména pak náklady na zaslání zboží, pokud jej nepřevezme.
 3. Kupující odpovídá za správnost údajů uvedených v objednávce a při komunikaci s prodávajícím. Údaje uvedené Kupujícím v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
 4. Prodávající se zavazuje Kupujícímu zboží v nejbližším možném termínu odeslat. Prodávající nenese odpovědnost za škody způsobené zpožděním odeslání nebo doručení zboží z jakéhokoli důvodu.
 5. Kupující povinen převzít doručené zboží (s výjimkou případu uvedeného v článku V. odst. 2 těchto Obchodních podmínek. V případě nepřevzetí zboží je toto považováno za porušení smluvních Obchodních podmínek Kupujícím. Kupující nabývá vlastnické právo ke kupovanému zboží jeho převzetím. Okamžikem převzetí zboží také na Kupujícího přechází nebezpečí škody na zboží.
 6. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 7. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy: honky@tonky.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
 8. Práva Kupujícího-spotřebitele se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a právními předpisy souvisejícími. Dozor nad ochranou spotřebitele vykonává Česká obchodní inspekce, na kterou se Kupující může obrátit. Kontaktní údaje a další informace jsou k dispozici na internetových stránkách www.coi.cz. Kontrolu nad doržováním živnostenského řádu vykonává příslušný živnostenský úřad.
 9. Kupující v rámci uzavřené kupní smlouvy na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

V. Dodání zboží

 1. Dodací lhůta uvedená v nabídce zboží, má pouze informativní charakter jako předpokládaná dodací lhůta. Prodávající vynaloží úsilí, aby skutečná dodací lhůta odpovídala dodací lhůtě podle nabídky.
 2. Součástí zásilky je záruční list a další doklady ke zboží.
 3. Jako prodejní doklad slouží faktura, kterou Prodávající ji odešle nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení zboží na e-mail uvedený Kupujícím v objednávce.
 4. Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky se doporučuje kupujícímu zásilku od přepravce nepřevzít a vyplnit záznam o poškození zásilky. Podpisem dodacího listu Kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.
 5. Kupující je oprávněn reklamovat vadné dodání zboží např. fyzické poškození zboží, dodání jiného zboží apod., které nebylo patrné při převzetí zásilky od přepravce, neprodleně po jejich zjištění, nejpozději však do 14 dnů od převzetí zásilky. Prodávající neodpovídá za poškození zboží vzniklé při jeho přepravě, pokud Kupující neprodleně toto poškození neuplatní v souladu těmito Obchodními podmínkami.
 6. Pokud způsob byla doprava provedena podle zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 7. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutné zboží zasílat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 8. Veškerá sdělení prodávajícího ohledně dodání zboží mohou být Kupujícímu doručována na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou Kupujícím v objednávce.

VI. Právo Kupujícího-spotřebitele na odstoupení od kupní smlouvy

 1. Kupující – spotřebitel je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit za podmínek stanovených zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Od kupní smlouvy uzavřené v internetovém obchodu tj. pomocí prostředků komunikace na dálku je Kupující-spotřebitel oprávněn odstoupit ve lhůtě 14 dní ode dne převzetí zboží. Kupující je takto oprávněn odstoupit bez uvedení důvodu a jakékoli sankce. K dodržení lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy je třeba, aby Kupující v jejím průběhu odeslal prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje. Odstoupením se kupní smlouva od počátku ruší.
 2. Při odstoupení podle předchozího odstavce Kupující-spotřebitel zašle prodávajícímu písemné oznámení o odstoupení od smlouvy, kde uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Prodávající doporučuje Kupujícímu v případě odstoupení přednostně využít formuláře pro odstoupení od smlouvy, který Kupujícímu poskytl společně se zásilkou zboží nebo, který prodávající, uveřejnil ke stažení na internetových stránkách http://tonky.cz/.
 3. Kupující – spotřebitel je povinen ve lhůtě 14 dnů od odstoupení vrátit prodávajícímu zboží, které od něj obdržel. Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, zejména pokud vrácené zboží není kompletní, je bez obalu nebo je prokazatelně opotřebené či poškozené. Prodávající vůči Kupujícímu nárok na náhradu škody (snížené hodnoty zboží) a je oprávněn si tento nárok jednostranně započíst na pohledávku Kupujícího vůči Prodávajícímu na vrácení kupní ceny. Prodávající v takovém případě vrací Kupujícímu jen takto sníženou kupní cenu.
 4. Kupující bere na vědomí, že nemůže odstoupit od kupní smlouvy v případech zákonem stanovených výjimek zejména pak v případech zde uvedených v ustanovení § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Kupující spotřebitel tak nemá právo na odstoupení od smlouvy v případě dodávky zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího, nebo pro jeho osobu, dále v případě dodávky zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, dodávky zvukové, nebo obrazové nahrávky, nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal, nebo dodávky novin, periodik, nebo časopisů.
 5. Prodávající je povinen v případě oprávněného odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, vrátit všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Podnikatel vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky stejným způsobem, jak je přijal, a jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím Kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
 6. Kupní cena bude v případě bezhotovostní platby Kupujícímu poukázána na účet uvedený kupujícím v odstoupení, jinak na účet, ze kterého byla platba přijata. V případě platby v hotovosti bude kupní cena zaslána poštovní poukázkou na adresu Kupujícího.
 7. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.
 8. Náklady spojené s vrácením zboží v případě odstoupení nese Kupující. Kupující bere tuto skutečnost na vědomí v rámci seznámení se obsahem Obchodních podmínek.
 9. Pro odstoupení od smlouvy může Kupující využít formulář pro odstoupení od smlouvy, který obdržel spolu se zaslaným zbožím nebo který prodávající uveřejnil ke stažení na internetových stránkách http://tonky.cz/.
 10. Pokud Kupující odstoupí od kupní smlouvy neoprávněně a zašle přesto zboží Prodávajícímu, nebude zboží přijato, případně bude na náklady Kupujícího zasláno zpět.
 11. Pokud byl společně se zbožím poskytnut kupujícímu jakýkoli dar, je taková darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dar.
 12. Prodávající je oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit, pokud se po uzavření smlouvy ukáže, že z důvodů nezávislých na jeho vůli nebude schopen objednané zboží dodat za podmínek sjednaných v kupní smlouvě, pokud se s Kupujícím nedohodne jinak.
 13. Prodávající i kupující mají právo odstoupit od kupní smlouvy též tehdy, došlo-li po uzavření smlouvy k neočekávaným výrazným změnám cen objednaného zboží, nebo cen přepravy zboží, nedohodnou-li se jinak (např. na změně výše kupní ceny).
 14. Prodávající je dále oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu, kdy zjistí, že Kupující porušil dřívější smlouvu s Prodávajícím podstatným způsobem např. neuhrazením svých peněžitých závazků vůči prodávajícímu. Prodávající je dále oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu, kdy zjistí, že Kupující porušil dřívější smlouvu s Prodávajícím podstatným způsobem např. neuhrazením svých peněžitých závazků vůči prodávajícímu.
 15. Do doby převzetí zboží Kupujícím je prodávající také oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu. V takovém případě vrátí prodávající Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
 16. Prodávající v případě odstoupení od kupní smlouvy, je povinen o tom neprodleně informovat Kupujícího také na adresu elektronické pošty uvedenou Kupujícím v objednávce. Dále je povinen vrátit Kupujícímu plnou kupní cenu zboží, pokud již tato byla uhrazena.

VI. Práva z vadného plnění, reklamace

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a právními předpisy souvisejícími.
 2. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v souladu se zákonem v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se zákonná ustanovení o záruce za jakost.
 3. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady a že vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 4. Reklamace je uplatněna řádně v okamžiku, kdy prodávající obdržel od Kupujícího reklamaci a reklamované zboží. Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Kupující je povinen prokázat uzavření kupní smlouvy, zejména předložením prodejního dokladu – faktury, nebo potvrzeného záručního listu a dále uvedením čísla objednávky a data nákupu. Kupující má povinnost vytknout prodávajícímu vadu, tedy uvést popis vady zboží, kvůli které jej reklamuje.
 5. Kupující je povinen vadu reklamovat bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. Za dobu bez zbytečného odkladu platí lhůta 14 dnů. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.
 6. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci bezodkladně, zpravidla do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady bude prodávajícím vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s Kupujícím nedohodne na delší lhůtě.
 7. Jestliže Prodávající reklamaci neodmítne, vystaví Kupujícímu potvrzení o přijetí reklamace, která bude obsahovat mimo identifikaci Prodávajícího a Kupujícího, co je obsahem reklamace dle kupujícího a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, datum a místo přijetí reklamace, lhůtu, ve které bude přibližně reklamace vyřízena, a podpis pracovníka Prodávajícího. Kupující potvrdí Prodávajícímu, že potvrzení o přijetí reklamace obdržel.
 8. Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má Kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva.
 9. O tom, že byla reklamace vyřízena a jakým způsobem je Prodávající povinen kupujícího informovat, a to na adresu, kterou uvedl při reklamaci nebo prostřednictvím jiného kontaktního údaje, dle kterého bude možno Kupujícího upozornit na vyřízení reklamace. Prodávající v tomto oznámení uvede lhůtu pro vyzvednutí reklamovaného zboží.
 10. V případě, že si Kupující nevyzvedne ve lhůtě stanovené Prodávajícím reklamované zboží, je Prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet Kupujícího. O tomto postupu musí Prodávající Kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.
 11. V případě, že dojde spotřebitelem a prodejcem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/

VII. Bezpečnost a ochrana informací a osobních údajů


Provozovatel e-shopu jako správce osobních údajů (dále jen „Správce“) tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje své zákazníky (dále jednotlivě jen „Subjekt údajů“) o tom, že:

 1. Osobní údaje Subjektu údajů, které budou Správci odevzdány při odeslání objednávky, budou zpracovány za účelem uzavření kupní smlouvy a jejího následného plnění, a to včetně vyřizování případných nároků Subjektu údajů z vadného plnění. Právním základem pro zpracování osobních údajů Subjektu údajů je tedy plnění kupní smlouvy založené objednávkou Subjektu údajů a současně také plnění zákonných povinností Správce dle právních předpisů upravujících práva a povinnosti v souvislosti s ochranou spotřebitele a vedením účetnictví.
 2. Důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů Správci je identifikace smluvních stran nezbytná pro uzavření a plnění kupní smlouvy, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné.
 3. Osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány po dobu, po kterou je Správce povinen tyto údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů, minimálně tedy po dobu 5 let dle zákona o účetnictví nebo po dobu 10 let dle zákona o DPH.
 4. Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.
 5. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení. Osobní údaje Subjektu údajů mohou být pro účely řádného vyřízení objednávky poskytnuty poskytovateli doručovacích služeb zvolenému Subjektem údajů, a dále osobám, které Správci poskytují právní a účetní služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.
 6.  Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Uzavřené kupní smlouvy jsou archivovány Prodávajícím v elektronické podobě a nejsou přístupné. Jazykem komunikace mezi Prodávajícím a kupujícím a jazykem kupní smlouvy je český jazyk.
 2. Tyto Obchodní podmínky byly zveřejněny na internetových stránkách prodávajícího http://tonky.cz/ a nabyly platnosti a účinnosti dnem jejich zveřejnění. Ve vztahu ke konkrétní smlouvě mezi prodávajícím a Kupujícím nabývají tyto podmínky účinnosti v okamžiku uzavření kupní smlouvy v souladu s článkem II. těchto Podmínek.
 3. V případě, že by některé ustanovení těchto Obchodních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí Obchodních podmínek nebo kupní smlouvy.
 4. Poskytovatel je oprávněn tyto Obchodní podmínky, kdykoli změnit v případě, kdy nastane potřeba jejich vyvolaná zejména provozními důvody prodávajícího nebo změnou právních předpisů. Změna Obchodních podmínek v takovém případě nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění nového úplného znění obchodních podmínek na internetových stránkách http://tonky.cz/. V případě smluv uzavřených před okamžikem účinnosti změny Obchodních podmínek, nejsou dříve vzniklá práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího jejich změnou dotčena.
 5. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Pokud by byly Obchodní podmínky v rozporu se zákonem, řídí se vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím zákonem.

V Praze dne 21. 4. 2015


tonky.cz